GİZLİLİK POLİTİKASI1.Amaç ve Kapsam

İşbu gizlilik politikası; Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Sanayi A.Ş.’ne (“Şirket veya Tarafımız”) ait bulunan anadoluiplik.com.tr internet sitesine erişim sağlayan kullanıcıların (“Kullanıcı”) bu siteyi ziyaretleri esnasında verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması, şirketimizin veri korumaya yönelik politikasının açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.


2.İnternet Sitemizde İşlenen Veriler ve Kullanım Amaçlarımız

İnternet sitemizi açtığınızda, sunucularımız tarafından tarayıcınızın gönderdiği bilgiler otomatik olarak kaydedilir. Bu veriler, tarayıcınızın türü ve sürümü, dil tercihleriniz, internet sitemizde gezindiğiniz sayfaları ve geçirmiş olduğunuz süreyi, internet sitemizde aradığınız bilgileri, internet sitemize erişim tarih ve saatiniz şeklindeki bilgileri içermektedir. Bu veriler istatistiki veriler olup kişisel verilerinizi içermemekte, sitemizin kullanımını ve kullanıcı tercihlerini geliştirmek amacıyla toplanmaktadır.


2.1. İnternet Sitemizde İşlenen Kişisel Veriler

Tarafımız ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü şekilde KVKK’nın 4’üncü maddesindeki ilkelere bağlı olarak işlenebilecektir.

İnternet sitemizin çalışması sırasında toplanan kişisel veriler ise sizin internet sitesini kullanırken internet sitemizdeki hangi seçenekleri kullandığınıza göre değişiklik gösterebilmektedir. İnternet sitemizde işlenen kişisel verilere ilişkin detaylı bilgi almak için anadoluiplik.com.tr/aydinlatma-metni linkini tıklayarak Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.


2.2. Çerezler

İnternet sitemizde kullanılan çerezler, internet tarayıcılarına erişim sağladığınız cihazlarınız aracılığıyla verilerinizi otomatik olarak toplamaktadır. Çerezler; internet sitemizin kullanımını kolaylaştırmak, kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek, site verimini ve işlevselliğini artırmak, sitenin kullanımına ilişkin bilgi sahibi olmak, internet sitesi üzerinde güncellemeler yapabilmek, site özelliklerini kullanıcı tercihlerine göre geliştirmek ve kişiselleştirmek, ziyaretçilerin ve şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak gibi internet sitesinin kolay ve kaliteli kullanımının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler kullanıcı tarafından istenildiği zaman silinebilmekte veya çerez kullanımı engellenebilmektedir.

İnternet sitemizdeki çerez kullanımına ilişkin Çerez Politikamızı https://anadoluiplik.com.tr/cerez-politikalari tıklayarak inceleyebilirsiniz.


3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz,

 • Şirket’in yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Veri sahibinin hukuki zeminde kendisine tanınan haklarının korunması ve kullanılması,

amaçlarıyla KVKK’nın 4’üncü ve 5’inci maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak işlenecektir. Kişisel verileriniz bu spesifik amaçlar dışında hiçbir amaçla işlenmeyecektir.


4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla yargı makamlarına,

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.


5. Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizi açtığınızda, sunucularımız tarafından cihazınızın tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi türü ve sürümü, dil tercihleri gibi tarayıcınızın gönderdiği kişisel veri niteliğinde olmayan bilgiler otomatik yöntemlerle kaydedilir. Bu veriler, tarayıcınızı kapatmanız halinde silinmektedir.


5.1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizi açtığınızda, sunucularımız tarafından cihazınızın IP adresi ve Mac bilgisi otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcıların IP bilgileri ve MAC adresleri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendinde belirtilen, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır.


Kişisel verileriniz yalnızca KVKK’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarından en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz otomatik yöntemler ile internet sitesini ziyaretiniz sırasında IP bilgilerinizin ve MAC adreslerinizin kaydedilmesi, suretiyle elde edilmektedir.


7. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

İnternet sitemizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz,

 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren tüm amaçların ve saklanmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması, ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen haklarını kullanarak kişisel verilerinin imha edilmesini talep etmesi ve yapılan başvurunun tarafımızca kabul edilmesi,
 • Veri sahibi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile yapılan başvurunun tarafımızca reddedilmesi veya KVVK’da öngörülen süre içinde cevap verilmemesi hallerinde; veri sahibinin, Kurul’a şikâyette bulunması halinde bu talebinin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

halinde imha edilir.


8. Veri Güvenliği

İnternet sitemizde işlenen kişisel verileriniz güvenli bir şekilde saklanmakta, yetkisiz veya yasa dışı işlemeye, kazara kayba, imhaya veya tahribe karşı verilerinizin korunması için uygun tedbirler alınmaktadır.


9. Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 • İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak amacıyla, info@anadoluiplik.com.trmail adresi üzerinden ve “Veliköy OSB Osman Uzun Caddesi No:59, 59500 Çerkezköy /Tekirdağ ” adresinden Şirketimize başvurabilirsiniz.


10. Gizlilik Politikasının Güncellenmesi

İşbu politikanın güncellenmesi halinde yine işbu https://anadoluiplik.com.tr/gizlilik-politikalari link, üzerinden internet sitemizde güncel politika yayınlanarak kullanıcılar haberdar edilecektir.